Som verksam psykolog har jag att förhålla mig både till GDPR och Patientdatalagen. I praktiken innebär det att vad gäller uppgifter som hanteras t ex via bokningskalender eller mail mm gäller GDRP. När det gäller uppgifter som härrör till din samtalsbehandling gäller Patientdatalagen. Mer information om det nedan! Det är en självklarhet för mig att behandla alla uppgifter om klienter med största sekretess och att aldrig lämna vidare uppgifter till andra aktörer. Har du frågor kring hur jag hanterar personuppgifter, är du varmt välkommen att höra av dig.

Information om behandling av personuppgifter GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur Psykolog Eva Lyberg AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring min personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Eva Lyberg. Eva Lyberg är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och verksamheten.

Ändamål och rättslig grund för behandling
Psykolog Eva Lyberg AB använder de uppgifter du lämnar till mig för att jag ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient. Den rättsliga grund som jag har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Min verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid
Psykolog Eva Lyberg kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. Dina rättigheter Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av mig/oss/verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa. Det kan gälla: • Andra vårdgivare – om du flyttar till ett annat landsting och ska få fortsatt vård där • Andra myndigheter

Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande min behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi/jag/verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.